18 มกราคม 2566 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสอนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชน

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 มกราคม 2566

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการสอนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พร้อมด้วย รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ความรู้เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชนและเรื่องการคิดเชิงออกแบบการมองอนาคตเชิงสังคม

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://shortest.link/eaev

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=5551799508280417&set=a.1655371387923268

#วไลยลงกรณ์

#valaya

#สสร


2 March 2024

Learn VRU