13 มกราคม 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ประชุมติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน

วันที่ 13 มกราคม 2566
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายในการทำงาน ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์นักพัฒนา และบุคลากรสำนัก เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=5536945019765866&set=a.183869381740150
#วไลยอลงกรณ์
#สสร
#valaya


27 January 2023

Learn VRU