20 มกราคม 2566 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

วันที่ 20 มกราคม 2566

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานและศึกษาดูงาน

ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

โดยมี ผู้จัดการพื้นที่ และอาจารย์นักพัฒนาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ทั้งในระบบ online และ onsite

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=5557745724352462&set=pcb.5557746967685671 

#วไลยอลงกรณ์

#สสร

#valaya


6 December 2023

Learn VRU