8 สิงหาคม 2566 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม
โดยมี ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ อาจารย์นักพัฒนา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=6202587053201656&set=a.183869381740150​​​​​​​ 
#วไลยอลงกรณ์ #สสร


24 September 2023

Learn VRU