21 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

งานศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE 101 ตามรอยพระยุคลบาท นำนักศึกษาจำนวน 120 คน ดำเนินกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

-ฐานการเรียนรู้ที่ 2 อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน (ทำลูกอมปลาอารมณ์ดี)

-ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ความมั่นคงด้านอาหาร (เรียนรู้การปลูกผัก )

-ฐานการเรียนรู้ที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย (ทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาอเนกประสงค์ และชมบ้านชีววิถี) เพื่อให้นักศึกษาได้น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และใช้ความรู้ต่างๆไปปรับประยุต์ใช้ในชีวิต

โดยมี ผศ.วิณากร ที่รัก, ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ และ อ.สมชัย แสนภูมี

ซึ่งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา VGE 101 เป็นผู้ให้ความรู้และพาทำกิจกรรม

นอกจากนั้นยังมีบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมนำเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานเรียนรู้ดังกล่าว

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >>>> https://shorturl.asia/1VMUY

Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=6245138282279866&set=pcb.6245142135612814

#VALAYA

#สสร

#วไลยอลงกรณ์


24 September 2023

Learn VRU