25 สิงหาคม 2566 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE 101 ตามรอยพระยุคลบาท นำนักศึกษาจำนวน 61 คน ดำเนินกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

- ฐานการเรียนรู้ที่ 2 อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน (ทำลูกอมปลาอารมณ์ดี)

- ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ความมั่นคงด้านอาหาร (เรียนรู้การปลูกผัก )

- ฐานการเรียนรู้ที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย (ทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาอเนกประสงค์ และชมบ้านชีววิถี) เพื่อให้นักศึกษาได้น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และใช้ความรู้ต่างๆไปปรับประยุต์ใช้ในชีวิต

โดยมี อ.วัชรากรณ์ ถมจอหอ และอ.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์

ซึ่งอาจารย์ผู้สอนรายวิชา VGE 101 เป็นผู้ให้ความรู้และพาทำกิจกรรม

นอกจากนั้นยังมีบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมนำเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานเรียนรู้ดังกล่าว

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >>>> https://1th.me/rnsrp

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=6258770670916627&set=pcb.6258719434255084 

#VALAYA

#สสร

#วไลยอลงกรณ์


25 July 2024

Learn VRU