14 กันยายน 2566 การบรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. และการสำรวจทรัพยากรและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร 9 ใบงาน

ณ ศาลาการเปรียญวัดพวงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ-มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพ.สธ.-มรวอ.) ได้ไปบรรยายประวัติ แนวทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. และการสำรวจทรัพยากรและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร 9 ใบงาน ให้กับโรงเรียน ผู้นำชุมชน และบุคลากร จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน โดยมีวิทยากร
(1) ผศ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
(2) ผศ.ดร.นลินอร นุ้ยปลอด
(3) ผศ.ศุภมัย พรหมแก้ว
(4) นางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร
เพื่อสร้างความเข้าใจและผลักดันให้โรงเรียน คนในชุมชน หน่วยงานสนองพระราชดำริสามารถดำเนินงานได้ตรงตามแนวทางของโครงการ อพ.สธ.
ณ ศาลาการเปรียญวัดพวงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=6332277553565938&set=a.183869381740150

#สสร


25 July 2024

Learn VRU