11 ตุลาคม 2566 การประชุมโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2567

ณ ห้องประชุม SLB 603 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี  เป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาพื้นที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมครั้งนี้มีคณบดี รองคณบดี เจ้าหน้าที่ของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารสำนักส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่ดูแลงานบริการวิชาการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ณ ห้องประชุม SLB 603 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

#สสร 

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=6433725833421109&set=a.183869381740150


6 December 2023

Learn VRU