2-3 พฤศจิกายน 2566 โครงการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ (อพ.สธ.-มรวอ.) สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และเข้าร่วมการอบรมการเก็บข้อมูลฐานทรัพยากร อพ.สธ. ภายใต้โครงการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. จากหน่วยงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี ผศ.ดร.นพดล กิตนะ ผู้บริหารเครือข่าย ( C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน) เป็นประธานเปิดงานและบรรยายความเป็นมากิจกรรมการอบรม ซึ่งมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ในการฝึกอบรมครั้งนี้มี ผศ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมงานวิทยากรศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มรวอ. บรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ
-วิธีการและการจัดทำใบงานที่5
-การใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. (ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล และขั้นตอนการส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบ)
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >>>> https://shorturl.asia/hGaS4
Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=720109730163867&set=a.307010108140500
#สสร
#วไลยอลงกรณ์


6 December 2023

Learn VRU