21 ธันวาคม 2566 เข้าสู่วันที่ 3 ของการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ

ณ อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2566
เข้าสู่วันที่ 3 ของการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ โดยในช่วงเช้ามี ผศ.ศุภมัย พรมแก้ว ได้รับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้ารับการอบรมทึ่นำเสนอองค์ประกอบที่ 2 และผศ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ บรรยายและฝึกปฏิบัติในองค์ประกอบที่ 3 “การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ”
ส่วนช่วงบ่ายมีผศ. ดร.นลินอร นุ้ยปลอด บรรยายและฝึกปฏิบัติการองค์ประกอบที่ 4 “การรายงานผลการเรียนรู้”

ซึ่งในการฝึกการอบรมตลอด 3 วันที่ผ่านมาผู้เข้าอบรมทุกท่านสนใจและได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่
รูปภาพเพิ่มเติม >>>>>>> https://shorturl.asia/7WLad
ณ อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=745601947614645&set=a.307010108140500 
#สสร
#วไลยอลงกรณ์


2 March 2024

Learn VRU