22 ธันวาคม 2566 งานศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE 101 ตามรอยพระยุคลบาท ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ หอนิทัศน์ราชภัฏ

ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2566

งานศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE 101 ตามรอยพระยุคลบาท ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ หอนิทัศน์ราชภัฏ เพื่อร่วมกิจกรรมดังนี้

(1) ชมวีดิทัศน์ประวัติมหาวิทยาลัย

(2) นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย

(3) เรียนรู้พระราชประวัติ หลักการทรงงาน พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ การบริหารจัดการนํ้าจากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้น้อมนำหลักทฤษฎีต่าง ๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต

โดยมี อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล

(อาจารย์ผู้สอนรายวิชา VGE 101 : ตามรอยพระยุคลบาท)

รวมถึงบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการนำเยี่ยมชม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานเรียนรู้ดังกล่าว

 ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Cr:https://www.facebook.com/photo/?fbid=6698061593654197&set=pcb.6698064776987212

#สสร


2 March 2024

Learn VRU