5 มกราคม 2567 สสร.ลงพื้นที่ตลาดบ้านคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 5 มกราคม 2567
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี
พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ลงพื้นที่ตลาดบ้านคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมพูดคุย ฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองห้า เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นอกจากนั้นยังได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนหมู่ 6 ของตำบลคลองห้าเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป
ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Cr:https://www.facebook.com/photo?fbid=6746311315495891&set=a.1655371387923268

#สสร
#วไลยอลงกรณ์


2 March 2024

Learn VRU