8-12 มกราคม 2567 งานศึกษาทั่วไปนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 8-12 มกราคม 2567

งานศึกษาทั่วไป รายวิชาตามรอยพระยุคลบาท (VGE 101)

นำนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมที่เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง VALAYA LAND ภายในมหาวิทยาลัยตามฐานต่าง ๆ ดังนี้

- ฐานการเรียนรู้ที่ 2 อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน (ทำลูกอมปลาอารมณ์ดี)

- ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ความมั่นคงด้านอาหาร (เรียนรู้การปลูกผัก )

- ฐานการเรียนรู้ที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย (ทำน้ำยาล้างจาน และชมบ้านชีววิถี) เพื่อให้นักศึกษาได้น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวเป็นผู้ให้ความรู้และพาทำกิจกรรมต่างฐานต่าง ๆ

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Cr: https://www.facebook.com/photo?fbid=6770887206371635&set=pcb.6770960666364289 

#สสร

#วไลยอลงกรณ์


2 March 2024

Learn VRU