คู่มือ

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 คู่มือการดำเนินงาน โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและ ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 คู่มือการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2563-2564 ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5 คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 2558-2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม