ประกันคุณภาพ

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 รายงานผลการดำเนินงาน EdPEx ตามระบบ TQA Smart-Ex ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 รายงานผลการดำเนินงาน EdPEx ตามระบบ TQA Smart-Ex ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM)สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM)สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5 รายงานผลการดำเนินงาน EdPEx ตามระบบ TQA Smart-Ex ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM)สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม