ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 2560-2564 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 แผนกลยุทธ์สำนักปี 2560-2564 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 แผนปฏิบัติการสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556-2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2560) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
12 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง เมษายน 2561) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
13 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2562) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
14 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2563) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
15 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
16 ร่าง แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
17 แผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 2562) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
18 แผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 2563) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
19 แผนกลยุทธ์สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
20 แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
21 แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
22 แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
23 แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
24 แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
25 แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
26 แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
27 แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (REINVETING UNIVERSTIY 2021) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
28 แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม