ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ลำดับ ตัวชี้วัด/ประเด็นคำถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
O1 o1 โครงสร้าง

●แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
●แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

 • โครงร่างองค์กรสำนัก
 • แผนผังแสดงโครงสร้าง 2565
 • O2 o2 ข้อมูลผู้บริหาร

  ●แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) ผู้บริหารสูงสุด
       (2) รองผู้บริหารสูงสุด
  ●แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) ชื่อ-นามสกุล
       (2) ตำแหน่ง
       (3) รูปถ่าย
       (4) ช่องทางการติดต่อ

 • บอร์ดบริหารและบุคลากรสำนัก
 • สายตรงผู้บริหารสำนัก
 • O3 o3 อำนาจหน้าที่

  ●แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
 • อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
 • กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
 • พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
 • O4 o4 ข้อมูลการติดต่อ

  ●แสดงแผนข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) ที่อยู่หน่วยงาน
       (2) หมายเลขโทรศัพท์
       (3) E-mail ของหมายงาน
       (4) แผนที่ตั้ง

   

 • ติดต่อเราสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • แผนที่เดินทางเดินมาองค์กร สสร.
 • ติดต่องานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
 • แผนที่เดินทางมาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
 • O5 o5 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ●แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  ●แสดง QR code แบบวัด EITของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน 
  ●เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2567
   

 • เว็บไซต์งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • Facebook สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • เว็บไซต์สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • ช่อง YouTube Office of Learning Support and Academic Services
 • O6 o6 Q&A

  ●แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น การสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat,Chatbot,Line official Account,Web board*
  ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 • Facebook สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • เว็บไซต์สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O7 o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  ● แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปีที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
       (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
       (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)
  ● เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2567

 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579)
 • แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
 • แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (REINVETING UNIVERSTIY 2021)
 • แผนภาพอนาคตของชุมชน ในระยะ 15 ปี
 • แผนกลยุทธ์ Strategy Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ)
 • แผนปฏิบัติราชการ Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ระดับมหาวิทยาลัย
 • แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
 • O8 o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  ●แสดงแผนการการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
         (1) โครงการหรือกิจกรรม
         (2) ผลผลิตของแต่โครงการหรือกิจกรรม
         (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
         (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  ●แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
        (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
        (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • แผนปฏิบัติราชการ Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 • รายงานตัวชี้วัดโครงการ (Projects) ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (Goals) 2564
 • ผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ระดับมหาวิทยาลัย
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • O9 o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
       (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
       (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
       (4) ปัญหา/อุปสรรค
       (5) ข้อเสนอแนะ
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2566

 • ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนัก ปีงบประมาณ 2564
 • ผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 • รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566
 • O10 o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
       (1) ชื่องาน
       (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน*
       (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
       (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  *กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามกำหนด


   

 • คู่มือการดำเนินงาน โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น
 • คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 • คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 • คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร
 • คู่มือดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
 • คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง คู่มือระบบปฏิบัติการหอนิทัศน์ราชภัฏ ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 2
 • คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 • มาตรฐานขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 • O11 o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

  ● แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน*ที่มีรายละเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) ชื่องาน
       (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ
       (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน
       (4) ช่องทางการให้บริการ เช่น สถานที่ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service
       (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า "ไม่มีค่าธรรมเนียม")
       (6) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  *กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามกำหนด
   

 • ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • O12 o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

  ●แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
       (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
  ●เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ.2566
   

 • รายงานสรุปผลสถิติผู้เข้าใช้บริการ เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและความพึงพอใจ (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)
 • สถิติการให้บริการในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำแนกตามหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566
 • รายงานสรุปผลสถิติผู้เข้าใช้บริการเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2566
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565
 • O13 o13 E-Service

  ●แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
  ●แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
  ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  *ไม่รวมถึงช่องทางการถามตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

 • Facebook งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • E-Service สำหรับบุคลากร และนักศึกษา (เมนูบริการ)
 • Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • E-Service โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • Facebook สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • E–Service สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
 • ติดต่อเราผ่านทาง E-mail ของสำนัก
 • O14 o14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ●แสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.2567 ทุกรายการที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
       (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
       (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
       (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
   

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • O15 o15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ●แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560*
  ●แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ●เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.2567
  *กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฏหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีดังกล่าว

   

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR ของมหาวิทยาลัย
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัย
 • O16 o16 ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

  ●แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
       (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)
       (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
       (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       (6) ราคากลาง (บาท)
       (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
       (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
       (9) รายชื่อผู้ประกอบการทีได้รับการคัดเลือก
       (10) เลขที่โครงการ
       (11) วันที่ลงนามในสัญญา
       (12) วันสินสุดสัญญา
  ●เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.2567

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • O17 o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

  ●แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       (2) งบประมาณในการใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
       (3) ปัญหา/อุปสรรค
       (4) ข้อเสนอแนะ
  ●แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่ายงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
       (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร (บาท)
       (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
       (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง
       (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
       (6) ราคากลาง (บาท)
       (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
       (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 
       (9) รายชื่อผู้ประกอบการทีได้รับการคัดเลือก
       (10) เลขที่โครงการ
       (11) วันที่ลงนามในสัญญา
       (12) วันสินสุดสัญญา
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2566

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • O18 o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ●แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) โครงการหรือกิจกรรม
       (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการ
       (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  ●เป็นแผนฯที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ.2567

   

 • แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจำปี 2566
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 25667
 • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • O19 o19 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

  ●แสดงรายการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) โครงการหรือกิจกรรม
       (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
       (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
       (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
       (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
       (6) ข้อสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       (7) ปัญหา/อุปสรรค
       (8) ข้อเสนอแนะ
  ●เป็นรายการผลของปี พ.ศ.2566

 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เลื่อนลงมาที่หัวข้อนี้) :
 • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • รายงานผลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 2564
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 65
 • O20 o20 ประมวลจริยธรรม สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  ●แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  *กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
 • O21 o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

  ●แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมโดยให้แสดงเป็น คำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ
       (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน
       (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2567

 • การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do’s & Don’ts
 • มหาวิทยาลัยถ่ายทอดการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรฯ วันที่ 29-30 มี.ค. 66
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • O22 o22 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

  ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
       (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
       (5) ระยะเวลาที่ดำเนินการ

 • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 • O23 o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ●แสดงช่องทางที่บุคคลภานอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยแยกต่างหากจากช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานโดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป 
  ●เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
  ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  หมายเหตุ: ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ (เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส)

 • ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ)
 • O24 o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ●แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
       (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
       (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
       (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  ●เป็นข้อมูลของปี พ.ศ.2566

 • ไม่มีเรื่องร้องเรียน 2566
 • ไม่มีเรื่องร้องเรียน 2564
 • O25 o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  ●แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
       (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
       (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
       (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ●เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ.2567

 • รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ช่องทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
 • กรอบ แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
 • กรอบแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 2561
 • O26 o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

  ●เป็นการประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2567
  ●มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติชอบ
  ●เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ.2567
  *การประกาศฯให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ(ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)

 • ประกาศไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปี 2567
 • Announcement of Valaya Alongkorn Rajabhat University Subject: No Gift Policy on all Occasions, Festi
 • O27 o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  ●แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
  ●เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
  ●เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ.2567

 • การถ่ายทอดและมอบหมายนโยบาย No Gift Policy ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 • ผู้บริหารตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างวัฒนธรรม No Gift
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของมหาวิทยาลัย
 • กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการตามการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของมหาวิทยาลัย
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • O28 o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

  ●แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Police จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน 
  ●เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ.2566

 • แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • O29 o29 รายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

  ●แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
  ●เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ.2566

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2566
 • ประกาศไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปี 2566
 • O30 o30 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

  ●แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
       (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558*
       (2) การใช้อำนาจตามกฏหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
       (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
       (4) การบริหารงานบุคคล
  ●ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
       (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2567

 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567
 • O31 o31 รายงานผลการดําเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี

  ●แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประโยชน์มิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
       (2) มาตราการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
       (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
   

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสียงการทุจริต (รอบ 6 เดือน ต.ค.66-มี.ค.67)
 • O32 o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  ●แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) โครงการ/กิจกรรม
       (2) งบประมาณแต่ลโครงการ/กิจกรรม*
       (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2567
  *กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

 • แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • O33 o33 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

  ●แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) ผลการดำเนินแต่โครงการ/กิจกรรม
       (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่โครงการ/กิจกรรม*
       (3) ปัญหา/อุปสรรค
       (4) ข้อเสนอแนะ
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2566

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2565
 • รายงานผลประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี2562
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ2563
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
 • O34 o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ●แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
       (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
       (2) การให้บริการและระบบ E-Service
       (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
       (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
       (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
       (6) กระบวนการควบคุม ตราวสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
       (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  ●แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ*ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
       (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
       (3) การกำหนดผู้ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
       (4) ระยะเวลา
  ●แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563
 • มาตรการและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปี 2565
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปี 2565
 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564
 • O35 o35 รายงานผลการดําเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ●แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
       (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
       (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
   

 • รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปี 2565
 • O36 o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ)

  ●แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯอย่างน้อยประกอบด้วย (1)โครงการ/กิจกรรม (2)งบประมาณ (3)ช่วงเวลา
  ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปี พ.ศ.2566
  ●กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
   

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • O37 o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  ●แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36 
  ●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย (1)ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม(2)รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  ●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562
 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2564
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของมหาวิทยาลัย
 • O38 o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  ●แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการอย่างน้อยประกอบด้วย (1)ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม (2)ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (3)ปัญหาอุปสรรค (4)ข้อเสนอแนะ
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565 (ปีงบประมาณ)

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
 • รายงานผลประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี2562
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ2563
 • O39 o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  ●แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ●แสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  ●กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารบุคคลที่รับผิดชอบ กรณีข้อกำหนดจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานเอง 

 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
 • O40 o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

  ●แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย (1)การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม (2)การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don' ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (3)การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA
 • Valaya จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของมหาวิทยาลัย
 • O41 ๐41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  ●แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
  ●แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566 (ปีงบประมาณ)

 • การประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • การวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2566
 • O42 ๐42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ●แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2565
  ●มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย (1)ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน (2)ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
  ●มีการกำหนดแนวทาง การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆอย่างน้อยประกอบด้วย (1)การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง (2)การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ(3)การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 

 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2564
 • มาตรการและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม
 • ตารางการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2565
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประจำปี 2565
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของมหาวิทยาลัย
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563
 • O45 ๐43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ●แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมโดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ●แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน 
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 (ปีงบประมาณ)

 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามข้อ O42 ประจำปีงบประมาณ 2564
 • การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA
 • ประชุม ITA 2/2564
 • การประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2564
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง