ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ลำดับ ตัวชี้วัด/ประเด็นคำถาม องค์ประกอบด้านข้อมูล ลิงค์หรือ URL ข้อมูล
O1 o1 โครงสร้าง ●แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
●แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 • โครงสร้างองค์กร
 • การแบ่งส่วนงานภายในองค์กร
 • โครงร่างองค์กรสำนัก
 • แผนผังแสดงโครงสร้าง 2565
 • O2 o2 ข้อมูลผู้บริหาร ●แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
  ●แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
 • บอร์ดบริหารและบุคลากรสำนัก
 • สายตรงผู้บริหารสำนัก
 • O3 o3 อำนาจหน้าที่ ●แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
 • อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
 • กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
 • พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
 • O4 o4 แผนยุทธ์ศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ●แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
  ● มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
  ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
 • แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 2560-2564
 • แผนกลยุทธ์สำนักปี 2560-2564
 • ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
 • ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี
 • แผนกลยุทธ์สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565–2569
 • แผนปฏิบัติการสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 - 2569
 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
 • O5 o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
  ●ที่อยู่หน่วยงาน
  ●หมายเลขโทรศัพท์
  ●หมายเลขโทรสาร
  ●ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  ●แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 • แผนที่เดินทางเดินมาองค์กร
 • ติดต่องานโครงการอนุรักษ์
 • ติดต่อเราสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • ติดต่อเราสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯเว็บไซต์ใหม่
 • O6 o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ●แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
 • กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 • มติสภามหาวิทยาลัย
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักส่งเสริมฯ
 • ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 • O7 o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ● แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  ● เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
 • เว็บไซต์สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • เว็บไซต์งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • Facebook สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • เว็บไซต์ใหม่สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • Facebook Fanpage VRU U2T
 • Facebook VRU-marketplace
 • ช่อง YouTube Office of Learning Support and Academic Services
 • O8 o8 Q&A ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม -ตอบเป็นต้น
  ●สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน( ได้ด้วยเบราเซอร์ทุกตัว )
 • Facebook Fanpage VRU U2T
 • Facebook VRU-marketplace
 • Facebook สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O9 o9 Social Network ●แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 • เว็บไซต์ใหม่สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • เว็บไซต์งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • Facebook สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • Facebook Fanpage VRU U2T
 • Facebook VRU-marketplace
 • ช่อง YouTube Office of Learning Support and Academic Services
 • O10 o10 แผนดำเนินงานประจำปี ●แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ
  ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
 • แผนปฏิบัติราชการ Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • รายละเอียดและผู้รับผิดชอบงบประมาณ 2563
 • แผนปฏิบัติการสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • แผนปฏิบัติการสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • O11 o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ●แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ o10
  ●มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
  ●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 • รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 31 มีนาคม 2563
 • รายงานการตั้งเบิกสะสมงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ 2563
 • รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (Goals) 2564
 • ผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานตัวชี้วัดโครงการ (Projects) ปีงบประมาณ 2564
 • แผนปฏิบัติการสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • O12 o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
  ●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 • ผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนัก ปีงบประมาณ 2564
 • O13 o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
  ●จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
 • คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมฯ
 • คู่มือการดำเนินงาน โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 • คู่มือดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 • คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
 • ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนัก
 • ขั้นตอนในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 • คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร
 • O14 o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ●แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
  ●หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
 • คู่มือการให้บริการของสำนักส่งเสริมฯ
 • คู่มือการดำเนินงาน โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต 2563
 • คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • แนวปฎิบัติในการดำเนินงานลงพื้นที่
 • ขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
 • ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนัก
 • ขั้นตอนในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 • คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 • O15 o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(ตุลาคม 64 – มีนาคม 65) ●แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
  ●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
 • ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการ (ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 )
 • ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและความพึงพอใจ (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)
 • ผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • O16 o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ●แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 • ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการ (ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 )
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564)
 • ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
 • แบบสำรวจออนไลน์ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการหอนิทัศน์ราชภัฏ
 • ผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของมหาวิทยาลัย
 • O17 o17 E-Service ●แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
  ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • เว็บไซต์ใหม่สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • เว็บไซต์เดิมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • เว็บไซต์งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • Facebook สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
 • Facebook งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • ติดต่อเราผ่านทาง E-mail ของสำนัก
 • สายตรงผู้บริหารสำนัก
 • ระบบจัดการยานพาหนะ
 • บริการข้อมูลออนไลน์โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 • การจองออนไลน์เข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • งานบริการข้อมูลออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage VRU U2T
 • O18 o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ●แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
  ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
 • แผนปฏิบัติราชการ Action Plan มหาวิทยาลัย
 • แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • โครงการและกิจกรรมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
 • O19 o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม-64-มีนาคม 65) ●แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ o18
  ●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
  ●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2565
 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
 • รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (Goals) 2564
 • ผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานตัวชี้วัดโครงการ (Projects) ปีงบประมาณ 2564
 • แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • รายละเอียดการตั้งเบิกงบประมาณ 2563
 • O20 o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 • รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 • รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (Goals) 2564
 • ผลตัวชี้วัดเป้าประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานตัวชี้วัดโครงการ (Projects) ปีงบประมาณ 2564
 • แผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
 • O21 o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ●แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  ●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • O22 o22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ●แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
  ●เป็นข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัย
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR ของมหาวิทยาลัย
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 • O23 o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ●แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
  ●เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • O24 o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ●แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รานงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • O25 o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ●เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
  ●แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
 • แผนและการบริหารงาน
 • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2562
 • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัย
 • O26 o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ●แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 • กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569
 • แผนและการบริหารงาน
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
 • วิเคราะห์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและดำเนินการจัดการความสุข ครั้งที่ 1/2564
 • แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • ระบบบริหารงานบุคคล (E.hrm)
 • กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
 • กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
 • รายงานการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
 • รายงานผลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 • O27 o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ●แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
  ●การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  ●การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  ●การพัฒนาบุคลากร
  ●การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  ●การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  * กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลออนไลน์
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564
 • การวิเคราะห์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
 • วิธีการสอบแข่งขันและเกณฑ์การตัดสินพนักงานมหาวิทยาลัย
 • หลักเกณฑ์การเบิกเงินจากกองทุนสวัดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
 • O28 o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ●แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามประเด็น o28 ของปีงบประมาณ 2564
 • ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ภายใต้กรอบHR SCORECARD 5 มิติ
 • O29 o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ●แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ
 • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
 • แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 • O30 o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • สายตรงผู้บริหารสำนัก
 • การรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์และแนวปฏิบัติ
 • ช่องทางติดต่อFacebook สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • รายงานการตั้งเบิกสะสมงบประมาณภาพรวม (แผ่นดินและรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตลุาคม - มีนาคม พ.ศ. 2563)
 • รายงานการตั้งเบิกสะสมงบประมาณภาพรวม (แผ่นดินและรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตลุาคม - มีนาคม พ.ศ. 2563)
 • ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O31 o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ●แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  ●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
  *กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
 • ไม่มีเรื่องร้องเรียน 2564
 • ไม่มีเรื่องร้องเรียน 2565
 • O32 o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ●แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
  ●สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • ติดต่อมหาวิทยาลัย
 • ช่องทางสำนักส่งเสริมการเรียนรูู้ฯ
 • ช่องทางการติดต่องานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • Facebook Fanpage สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • ช่องทางติดต่อFacebook งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัย
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • O33 o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2564
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
 • กรอบ แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 2561
 • กรอบ แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 2562
 • ช่องทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • O34 o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ●แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
  ●ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
  *ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
 • เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2564
 • ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบน
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565
 • แนวทางการการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ประกาศไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ประจำปี 2565
 • O35 o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
  ●เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและโปร่งใส
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2564
 • การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA
 • Valaya จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา
 • การประชุมเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสสุจริต 2562
 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) และกิจกรรมจิตอาสา 2563
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565
 • เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
 • การอบรมป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของมรภ.วไลยอลงกรณ์
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่2/2565
 • โครงการอบรมความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
 • โครงการสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการ ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 • มหาวิทยาลัยแสดงพลังต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 • O36 o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ●แสดงผลการประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อย ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564
 • การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
 • O37 o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ●แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
  ●เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564
 • การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
 • O38 o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ●แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก ที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ●เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
 • Valaya จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา
 • แผนการดำเนินงาน Happy learnoffice
 • กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ (ITA) และกิจกรรมจิตอาสา 2563
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของมหาวิทยาลัย
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
 • การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
 • การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 • การอบรมป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของมรภ.วไลยอลงกรณ์
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • การอบรมความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานมรภ.วไลยอลงกรณ์
 • โครงการ สร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามมาตรการ ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
 • มหาวิทยาลัยแสดงพลังต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 • O39 o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ●แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
  ●เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • ปฎิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 • แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • O40 o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน ●แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
  ●มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
  ●สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2565
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2564
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2564 (รอบ 6 เดือน)
 • ปฎิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของมหาวิทยาลัย
 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562
 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของมหาวิทยาลัย
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2564 (หน้า 29-30)
 • O41 ๐41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  ●แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  ●มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ●เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564 

 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2564
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2564 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562
 • O42 ๐42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ●แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564
  ● มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
  ●มีการกำหนดแนวทาง การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆอย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของมหาวิทยาลัย
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2563
 • มาตรการและแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วม
 • ตารางการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 2565
 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2564
 • ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2564
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564
 • O45 ๐43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ●แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ●มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
  ●เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

 • การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA
 • ประชุม ITA 2/2564
 • การประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564
 • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2564
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การประชุม ITA 2/2564
 • ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปี 2565
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564
 • รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ 2565