• สมัครด่วน! เปิดฝึกอบรมแล้ว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดฝึกอบรมแล้ว ทุกวันพุธ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้ทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน ฐานเรียนรู้นํ้าส้มควันไม้ ฐานเรียนรู้จุลินทรีย์วิถีธรรมชาติ ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ฐานเรียนรู้พลังงานโซลาเซลล์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โทร 02-909-3026 สายใน 253 (02 มีนาคม 2560)

 • เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

  สมัครด่วน! เปิดรับสมัครอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล รอบวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 รอบวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 และรอบวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 (รับอบรม รอบละจำนวน 100 คนเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เบอร์โทร 02-909-3026 สายใน 253 ในเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.(24 มกราคม 2560)

อ่านทั้งหมด

 • จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 76 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (15 พฤษภาคม 2560)

 • โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป

  วันที่ 30 เมษายน 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 92 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (15 พฤษภาคม 2560)

 • โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

  วันที่ 9 เมษายน 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 94 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (20 เมษายน 2560)

 • โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

  วันที่ 26 มีนาคม 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 101 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (29 มีนาคม 2560)

 • โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลแก่ประชาชนทั่วไป

  วันที่ 5 มีนาคม 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 70 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่งเป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (09 มีนาคม 2560)

 • โครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป

  วันที่ 19 มกราคม 2560 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 103 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (02 มีนาคม 2560)

อ่านทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

17 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ และคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา 11.30-12.30 น  
เพิ่มเติม »

18 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ และคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม ณ ห้องนิทัศน์ราชภัฏ ตามรอยพระยุคลบาท อาคารส่งเสริมการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา 11.00-12.00 น.  
เพิ่มเติม »

19 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1/2559 โดยมี ผศ.รท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 MS 216 เวลา 13.00-15.30 น.  
เพิ่มเติม »

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาสู่การปฏิบัติ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ เป็นประธานเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี  
เพิ่มเติม »

วันที่ 30 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 106 คน โดยมีคุณสุณี กัวหา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์  
เพิ่มเติม »

2 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาที่เรียนวิชาตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 51 คน เข้าเรียนรู้ ณ ห้องนิทัศน์ราชภัฏ ตามรอยพระยุคลบาท อาคารส่งเสริมการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา 10.00-11.00 น.  
เพิ่มเติม »

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาที่เรียนวิชาตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 19 คน เข้าเรียนรู้ ณ ห้องนิทัศน์ราชภัฏ ตามรอยพระยุคลบาท อาคารส่งเสริมการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา 10.00-11.00 น  
เพิ่มเติม »

4 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ละเอียด ขจรภัย และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของสำนัก เจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพิ่มเติม »

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 บุคลากรของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เข้าร่วมอบรมรม โครงการอบรมบุคคลากรผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรม ผู้ขอรับ/ต่อใบอนุญาติขับรถหลักสูตร 5 ชั่วโมง ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี 64 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมการขนส่งทางบก โดยมีนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่ผู้อบรมในครั้งนี้  
เพิ่มเติม »

7 พฤศจิกายน 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจัดนิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"   
เพิ่มเติม »

22 พฤศจิกายน 2559พิธี "รวมพลังแห่งความภักดี" เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
เพิ่มเติม »

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 กิจกรรมนิทรรศการ "วไลยอลงกรณ์รวมใจน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"   
เพิ่มเติม »


ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทร.02-9093026 02-529-0674-7 โทรสาร 02-9093026