สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

    สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่ประกาศจัดตั้งเป็น ทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 มีงานในส่วนที่สํานักฯ รับผิดชอบประกอบด้วย งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และงานบริหารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเพ็ญศิริ ไพรจิตร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ที่ได้รับรางวัล “Valaya outstanding awards” ในสาขาบุคลากรปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Great Practitioners)

27 July 2023

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เนื่องในโอกาสได้รับโล่รางวัลและรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ระดับเหรียญเงิน ประจำปี 2565

27 July 2023

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดี กับ อ.วิณากร ที่รัก เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

3 May 2023

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

3 November 2022

GeniusScienceLab
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าพิจารณากับวารสารมหาวิทยาลัยพัฒนาเชิงพื้นที่

2 September 2022

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

17 พฤศจิกายน 2566  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University อินโดนีเซีย จำนวน 6 คน เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
17 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITB STIKOM Bali University อินโดนีเซีย จำนวน 6 คน เข้าเรียนรู้และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17 November 2023

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9 พฤศจิกายน 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ
9 พฤศจิกายน 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมฯ

9 November 2023

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

 2-3 พฤศจิกายน 2566 โครงการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.
2-3 พฤศจิกายน 2566 โครงการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นในระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.

2 November 2023

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

11 ตุลาคม 2566 การประชุมโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2567
11 ตุลาคม 2566 การประชุมโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2567

11 October 2023

ณ ห้องประชุม SLB 603 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

15 กันยายน 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนัก  และLEARN-Happy Work Place กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด 
15 กันยายน 2566 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนัก และLEARN-Happy Work Place กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิด 

15 September 2023

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

14 กันยายน 2566 การบรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. และการสำรวจทรัพยากรและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร 9 ใบงาน
14 กันยายน 2566 การบรรยายแนวทางการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. และการสำรวจทรัพยากรและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร 9 ใบงาน

14 September 2023

ณ ศาลาการเปรียญวัดพวงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

หนังสือเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

สื่อวิดีโอเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

บริการและข้อมูลอื่นๆ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แบบฟอร์ม / คู่มือ
แบบฟอร์ม / คู่มือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

บริการออนไลน์
บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ที่ให้บริการ

จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน/สายตรงผู้บริหาร
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)