สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

    สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่ประกาศจัดตั้งเป็น ทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 มีงานในส่วนที่สํานักฯ รับผิดชอบประกอบด้วย งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และงานบริหารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

3 November 2022

GeniusScienceLab
อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ อาจารย์นักพัฒนา เข้ารับประทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จากหม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

27 October 2022

GeniusScienceLab
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าพิจารณากับวารสารมหาวิทยาลัยพัฒนาเชิงพื้นที่

19 October 2022

GeniusScienceLab
ขอเชิญร่วมงาน ชม ชิม ช้อป ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

7 October 2022

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

6 October 2022

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

17 พฤศจิกายน 2565 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
17 พฤศจิกายน 2565 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

17 November 2022

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

 16 พฤศจิกายน 2565 การประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
16 พฤศจิกายน 2565 การประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว

16 November 2022

ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1 November 2022

ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

19 ตุลาคม 2565 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
19 ตุลาคม 2565 การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

19 October 2022

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

19 ตุลาคม 2565 LEARN-Happy Work Place  (Happy society) เรียนรู้การหว่านข้าว
19 ตุลาคม 2565 LEARN-Happy Work Place  (Happy society) เรียนรู้การหว่านข้าว

19 October 2022

ณ แปลงนาสาธิตสวนผสมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุม BCG Showcase Solar Module Second Life for Better Life
การประชุม BCG Showcase Solar Module Second Life for Better Life

12 October 2022

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

หนังสือเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

สื่อวิดีโอเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

บริการและข้อมูลอื่นๆ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แบบฟอร์ม / คู่มือ
แบบฟอร์ม / คู่มือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

บริการออนไลน์
บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ที่ให้บริการ

จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน/สายตรงผู้บริหาร
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)