สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

    สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่ประกาศจัดตั้งเป็น ทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 มีงานในส่วนที่สํานักฯ รับผิดชอบประกอบด้วย งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และงานบริหารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566

21 February 2023

GeniusScienceLab
ขอเชิญร่วมงาน U2T for BCG to Smart City:กาลครั้งหนึ่ง เมื่อสินค้าชุมชนบุกเมือง

24 January 2023

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

3 November 2022

GeniusScienceLab
อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ อาจารย์นักพัฒนา เข้ารับประทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จากหม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

27 October 2022

GeniusScienceLab
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าพิจารณากับวารสารมหาวิทยาลัยพัฒนาเชิงพื้นที่

19 October 2022

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมในรูปแบบออนไลน์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฯ
การประชุมในรูปแบบออนไลน์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสรรถนะกำลังคนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฯ

22 February 2023

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการสอนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนฯ
การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการสอนวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนฯ

16 February 2023

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2566
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2566

15 February 2023

ณ บริเวณลานด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมความพร้อมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
การเตรียมความพร้อมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

14 February 2023

ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมใหญ่วไลยอลงกรณ์

การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
การประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

13 February 2023

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ปิดงานอย่างเป็นทางการ สำหรับงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566
ปิดงานอย่างเป็นทางการ สำหรับงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

11 February 2023

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

หนังสือเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

สื่อวิดีโอเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

บริการและข้อมูลอื่นๆ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แบบฟอร์ม / คู่มือ
แบบฟอร์ม / คู่มือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

บริการออนไลน์
บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ที่ให้บริการ

จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน/สายตรงผู้บริหาร
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)