สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

    สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่ประกาศจัดตั้งเป็น ทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 มีงานในส่วนที่สํานักฯ รับผิดชอบประกอบด้วย งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท งานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และงานบริหารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดี กับ อ.วิณากร ที่รัก เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

3 May 2023

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบแห่งวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566

21 February 2023

GeniusScienceLab
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

3 November 2022

GeniusScienceLab
อาจารย์วัชรากรณ์ ถมจอหอ อาจารย์นักพัฒนา เข้ารับประทานโล่และเข็มประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จากหม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

27 October 2022

GeniusScienceLab
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าพิจารณากับวารสารมหาวิทยาลัยพัฒนาเชิงพื้นที่

19 October 2022

กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

29 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอพ.สธ.
29 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอพ.สธ.

29 May 2023

ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพ.สธ.-มรวอ.)

27-29 พฤษภาคม 2566 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตำบลตาพระยา
27-29 พฤษภาคม 2566 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตำบลตาพระยา

27 May 2023

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 26 พฤษภาคม 2566 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตำบลโคกสูง
26 พฤษภาคม 2566 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตำบลโคกสูง

26 May 2023

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

25 พฤษภาคม 2566 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับพัฒนารายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตำบลโคกสูง
25 พฤษภาคม 2566 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับพัฒนารายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตำบลโคกสูง

25 May 2023

ณ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

25 พฤษภาคม 2566 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับพัฒนารายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตำบลวังพัฒนา
25 พฤษภาคม 2566 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับพัฒนารายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตำบลวังพัฒนา

25 May 2023

ณ ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25 พฤษภาคม 2566 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับพัฒนารายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตำบลช้างน้อย
25 พฤษภาคม 2566 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับพัฒนารายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตำบลช้างน้อย

25 May 2023

ณ สถานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วบริการอำเภอบางไทร ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หนังสือเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

สื่อวิดีโอเผยแพร่

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานภายใน

บริการและข้อมูลอื่นๆ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แบบฟอร์ม / คู่มือ
แบบฟอร์ม / คู่มือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

บริการออนไลน์
บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ที่ให้บริการ

จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน/สายตรงผู้บริหาร
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)